Podmínky užití

Navigace: NetStranky.cz > Podmínky užití
 1. Tento server je provozovaný subjektem IČ 72907673 dále jen provozovatel.
 2. Provozovatel poskytuje službu (dále jen služba), se kterou mohou uživatelé vytvářet vlastní internetové stránky. Internetové stránky funguji pod domenou netstranky.cz, případně jinými domenámi. Uživatel nezískává žádná práva ke zdrojovým kódum aplikace, pouze je mu poskytnuta služba provozovaná na serverech provozovatele.
 3. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba využívající služby, která se zaregistruje a případně aktivuje emailovou adresu. Placené služby jsou poskytovány výhradně subjektům (jednotlivcům) se sídlem v ČR.
 4. Aktivace probíha zadáním kódu z ověřovacího emailu, který je zaslán uživateli po registraci.
 5. Služba je rozdělena na služby zdarma a placené. Služby zdarma lze využívat po neomezenou dobu. Prvních 28 dnů využívání služby má uživatel možnost využivat i služby, které jsou jinak placené. Po uplynutí techto 28 dnů, je v případě nezájmu o placené služby, dostupnost placených služeb zrušena.
 6. Na stránkách zdarma je zákázáno umistovat jakoukoli reklamu a zároveň je není povolenou používat pro komerční účely.
 7. Do stránek běžících pod komerčním tarifem může uživatel vkládat reklamu, lze používat pro komerční účely (stránky firem a živnostníků, či svobodné výdělečné činnosti)
 8. Uhrády služeb jsou nevratné a splatné předem.
 9. Uživateli bere na vědomí, že obsah, který na stránky vloží je veřejný. Vyjímku tvoří pouze obsah zaheslovaných stránek, kde záleží na síle hesla a jeho ochraně uživatelem, zaheslované stránky nejsou určeny k umisťování osobních informací. Fotografie a další obsah je chráněn metodou neznáme adresy, kdy je například adresa obrázku na serveru uložena s náhodně generovaným kódem po  jehož uhodnutí (nepravděpodobným, ale možným) je možno obrázek zobrazit.
 10. V případě ukončení služby z níže uvedených důvodu nevzníká nárok na náhradu škody.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
  • stránky jsou jen pomůckou k získání odkazů, obsahují málo textu a odkazy na jiné stránky
  • dále pro služby zdarma:
   • stránky nejsou aktivní, za neaktivní stránky se považují stránky do jejichž administrace nebyl uživatel přihlášen po dobu delší než 3 měsíce
   • stránky jsou prázdné, bez příspěvků, fotoalb, článků
 12. Je výslovně zakázáno provozovat pod systémem stránky uvedené níže:
  • stránky obsahujíci erotiku nebo hazard
  • stránky porušující zákony ČR
  • stránky, které jsou rozporu s dobrými mravy
  • stránky obsahující autorsky chráněný obsah nebo používající ochranné známky bez povolení
  • stránky šíří nebo odkazují na warez, či jiné nemorální a protizákoné weby
  • stránky týkající se bankovních, peněžních a směnárenských služeb
 13. Provozovatel může kdykoli službu jednostraně ukončit. V případě placené služby může uživatel požadovat navrácení poměrné částky zaplacených služeb. Tento požadavek můsí učinit písemne.
 14. Provozovatel může službu omezit pokud uživatelův web překročí limit nebo obsadí větší prostor než je uvedený v tarifu pro daný web
 15. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených ve stránkách, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 16. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služby nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 17. Provozovatel neodpovída za obsah stránek uživatele, za obsah stránek odpovídají uživatelé, kteří informace vložili, pro tyto účely je v databázi uložena IP adresa a přesný čas přidání.
 18. Poskytování placených služeb a jejich rozsah se řídí platným ceníkem uvedeným na stránkách provozovatele.
 19. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
 20. Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat hardwarove prostředky provozovatele. Hotlinkování (příklad. na web nahrát pod web demo.netstranky.cz desítky fotografií a ty pak zobrazovat na webu www.example.cz) není povoleno, může být blokováno.
 21. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 22. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách tohoto serveru, případně dalších službách provozovatele.
 23. Provozovatel garantuje dostupnost stránek v placeném tarifu na 99.5%. Pokud klesne dostupnost pod garantovanou míru v rámci jednoho kalendářního měsíce bude jako kompenzace prodloužena doba zaplaceného tarifu o poměrnou část nedostupnosti.
 24. V patičce všech stránek je uveden odkaz na tuto službu.
 25. Na stránky ve variantě zdarma může provozovatel umistovat reklamu.
 26. V případě, že je vybrána volba provozu webu na vlastní doméně uživatele, je web funkční pouze v případě součinnosti uživatele. K bezproblémovému chodu je nutno nastavit u uživatelovi domény technické parametry, které nemůže nikterak nastavit provozovatel služby netstranky.cz.
 27. Reklamní system Adsense a Sklik partner může být umístěn pouze na uživatelem vlastněné domény. Je zakázáno i v případě užití placeného tarifu použít pro tyto reklamní systémy domeny poskytovatele služby (například neco.netstranky.cz apod.)
 28. Každý registrovaný uživatel může svůj účet jednoduše zrušit v sekci editace uživatelského účtu. Jakékoli jiné formy zrušení, například žádostí na email administrátora mohou být ignorovány jakožto zatěžující.
 29. Provozovatelé jednotlivých stránek nejsou anonymní, stejně jako není v ČR anonymní registrace domén druhého řádu. Provozovatel projektu netstranky.cz je oprávněn uveřejnit totožnost provozovatele jednotlivých webů.
 30. Uživatel (provozovatel registrovaných stránek) není oprávněn do stránek vkládat jakýkoli HTML či jiný kód, který by sbíral či zpracovával osobní údaje ani nesmí svým návštěvníkum udělovat cookies.
 31. V rámci bezpečnosti poskytovaných služeb není povoleno na stránky vkládát jakýkoli javascript, iframe, apod. Pokud je to povoleno tak pouze na základě kontroly administrátorem netstránek, nárok na umístění javascriptu, iframu není.
 32. Přenos dat webových stránek může být sledován a v případě překročení rozumné míry mohou být služby omezeny. Aktuálně je tento limit stanoven na 1GB pro stránky zdarma / 6 GB pro nekomerční tarif / 12 GB pro komerční za kalendářní měsíc. K aplikování FUP je přistupováno především v případě zneužití služeb. Pro zajištení poskytování služeb může být provoz konkrétních webových stránek omezen, především jako ochrana proti DDOS či nadměrného provozu.
 33. Emailové služby nejsou poskytovány.
 34. Provozovatelé jednotlivých stránek nesmí stránky zde vytvořené používat k osočování, napadání či omezování práv cizích subjektů.
 35. V rámci neplacených tarifů není garantována žádná podpora. Uživatel má vše potřebné k tomu aby své stránky administroval. Podpora je nabízena pouze pro klienty placených uhrazených tarifů v řešení problémů, není však garantována podpora pro asistované naplnení a konfiguraci stránek. Uživatel si může služby vyzkoušet v rámci zkušební doby, uhrazením placeného tarifu souhlasí s takovou funkčností jaká je nabízena.
 36. Funkce HTTPS je dostupná pouze pro weby na doméně neco.netstranky.cz a je nenároková a bez jakýchkoli záruk, je to funkčnost určena pro testování nikoli ostrý provoz. Užití na vlastní nebezpeči.
 37. Zkušební doba je doba po kterou lze využívat služby bez zásadních omezení. V rámci této doby si může uživatel vyzkoušet i funkce, které jsou dále dostupné v rámci placených tarifů. Na základě této zkušenosti se může dobrovolně rozhodnout zda o placený tarif má zájem, pokud si placený tarif vybere je to bráno jako souhlas se stavem a funkčosti, které netstranky.cz nabízí. Následné požadavky na změnu funkčnosti nemusí být provozovatelem akceptovány.
 38. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření.
 39. Daňové doklady jsou zasílány emailem bez razítka a podpisu (zákon nevyžaduje).
 40. Provozovatel je oprávněn použít screenshot stránek vytvořených na tomto systému k propagačním účelu služby netstranky.cz. Například umístěním screenshotu v referencích či upoutavce na úvodní stránce.
 41. Provozovatel může omezit maximální velikost nahraných dat (jednotlivých soborů, stránek, apod.) dle svého uvážení. Veškerý nahraný obsah musí sloužit výhradně k provozu stránek, je výslovně zakázáno použivat tento systém pro výměnu či sdílení dat, fotografíí, hudby, filmů apod.
 42. V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla uživateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok.
 43. V případě, že by došlo ke změně provozovatele tohoto projektu (prodeji) je současný provozovatel oprávněn předat veškerá data kupujícímu, který je oprávněn je používat dle těchto podmínek, následně do 30 dnů od prodeje je minulý provozovatel povinnen data smazat, mimo dat která by byla potřeba k dohledání provozovatele webu na případné žádosti PČR a úřadů.
 44. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Cookies

Tyto stránky používají cookies pouze pro autentizaci registrovaných a přihlášených uživatelů.